Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /include/smarty/libs/Smarty_Compiler.class.php on line 270
PROGRAM TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I SUBSTANCJI PSYCHOAKTYZNYCH ORAZ WSPÓŁUZALEŻNIENIA.


Program powstał przy konsultacji z Superwizorem Terapii Uzależnień Panią Barbarą Kęszycką i dotyczy pracy w grupach. Program spotkań i terapii indywidualnej zależny jest od potrzeb indywidualnych osoby będącej w terapii


I.Program podstawowy dla osób uzależnionych (alkohol, inne środki psychoaktywne, hazard)
    -   czas trwania programu podstawowego to 3 do 5 miesięcy
    - przeznaczony jest dla osób uzależnionych zgłaszających się do poradni na początkowym etapie leczenia
    - odbywa się równolegle w formie grupowej i indywidualnej (6 godziny terapii grupowej, 1 godzina terapii indywidualnej w tygodniu)
    - celem jest uzyskanie przez pacjentów umiejętności utrzymania trwałej abstynencji, rozumienie specyfiki zaburzenia, jakim jest uzależnienie, odzyskanie równowagi psychofizycznej, utrwalenie motywacji do leczenia
    - na tym etapie leczenia paradygmatem dominującym w terapii jest podejście behawioralno  poznawcze


Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, alkoholu i hazardu realizujących terapię stopnia podstawowego
Cele:
 • edukacja na temat mechanizmów uzależnienia;
 • identyfikacja mechanizmów podtrzymujących uzależnienie u poszczególnych członków grupy;
 • rozwój kompetencji psychologicznych ułatwiających trzeźwienie;
 • stworzenie bezpiecznej – trzeźwej – grupy wsparcia;

Program:
1.Zyski i straty z zażywania środków psychoaktywnych;
2.Destrukcja życia rodzinnego;
3.Strukturalizacja wolnego czasu;
4.Bilans zażytych środków oraz straty w zdrowiu fizycznym i psychicznym;
5.System iluzji i zaprzeczeń;
6.Bezsilność;
7.Lista uczuć – system nałogowego regulowania uczuć;
8.Niekierowanie życiem;
9.Nawroty choroby;
10.TAZA – trening asertywnych zachowań abstynenckich;


II. Program pogłębiony dla osób uzależnionych
   - czas trwania programu to minimum 10 miesięcy, z możliwością przedłużenia przez pacjentów, dla określonych przez nich celów rozwojowych, które zamierzają w tym czasie realizować
   - przeznaczony jest dla osób, które zakończyły program podstawowy lub wróciły z ośrodków stacjonarnych , gdzie taki program był realizowany
   - odbywa się równolegle w formie grupowej i indywidualnej (6 godziny terapii grupowej, 1 indywidualne spotkanie w tygodniu)
   - celem jest pogłębianie rozumienia siebie przez pacjentów w różnych obszarach ich funkcjonowania (zdrowie, potrzeby, emocje, relacje z ludźmi, praca, edukacja, samodzielność, bezpieczeństwo itd.) tak by mogli brać coraz skuteczniej odpowiedzialność za swoje satysfakcjonujące, trzeźwe życie
 
Grupa terapeutyczna zaawansowana dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, alkoholu i hazardu

Cele:
 • samopoznanie;
 • pogłębiona edukacja na temat mechanizmów uzależnienia;
 • pogłębiona identyfikacja mechanizmów podtrzymujących uzależnienie;
 • wsparcie w utrzymywaniu abstynencji;

Program:
1.Poznanie nowej grupy;
2.Podsumowanie dotychczasowej własnej terapii, określenie własnego stanu psychicznego;
3.Przedstawienie programu terapii, sformułowanie oczekiwań wobec grupy, ustalenie reguł pracy grupy
4.„Podwójna tożsamość” w uzależnieniach, rozpoznawanie elementów „nałogowej” tożsamości;
5.Mocne i słabe strony – identyfikacja zalet i wad;
6.Radzenie sobie z oczekiwaniami innych,
7.Granice;
8.Techniki samopoznania;
9.Role związane z płcią;
10.Atrakcyjność;
11.Kontaktowanie się z własnymi emocjami;
12.Emocje ujawniane i ukrywane;
13.Rozpoznawanie elementów systemu „nałogowego regulowania uczuć”
14.Co to jest agresja? Przykłady sytuacji, w których dochodzi do ujawniania agresji,
15.Moja agresja – rozpoznawanie sytuacji rodzących agresję;
16.Radzenie sobie z agresją – kontrola ekspresji emocji negatywnych;
17.Co to jest stres?
18.Identyfikacja indywidualnych wzorów pobudzenia pod wpływem stresu, identyfikacja sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
19.Techniki konstruktywnego radzenia sobie ze stresem;
20. Co to są potrzeby?
20.Rozpoznawanie własnych potrzeb;
21.Zaspakajanie – nie zaspakajanie potrzeb;
22.Co to jest nawrót choroby?
23.Sygnały ostrzegawcze nawrotu;
24.Radzenie sobie z nawrotem;


III. Oferta terapeutyczna, która ma na celu pomoc rodzinom osób uzależnionych.
Program przewiduje terapię dla tzw. DDA – czyli osób wychowanych w rodzinach alkoholowych, Partnerek i Partnerów osób uzależnionych oraz Rodziców osób uzależnionych.

1.Grupa Terapeutyczna DDA – osoby wychowane w rodzinach alkoholowych
2.Grupa Terapeutyczna osób współuzależnionych (partnerów i rodziców osób uzależnionych)


Cele ogólne programu

 • Orientacja w konsekwencjach, jakie ofiary ponoszą na skutek destrukcji uzależnionego członka rodziny
 • Rozpoznawanie możliwości ochrony przed przemocą  - dla siebie i innych członków rodziny
 • Orientacja w swoich potrzebach i uczuciach
 • Wsparcie grupy w trudnej rzeczywistości (poczucie „nie jestem sam”)
 • Rozpoznawanie własnego współuzależnienia od osób zaburzonych, przymusu odpowiedzialności i troski o nich
 • Uświadamianie sobie mechanizmów własnych zaburzeń w celu uwolnienia się od nich
 • Orientacja w sferach własnej bezsilności, umiejętność godzenia się na nią
 • Doświadczanie sprawstwa i wpływu na rzeczywistość
 • Wzrost poczucia własnej wartości
 • Wzrost umiejętności społecznych (interpersonalnych, organizacyjnych, zawodowych, rodzicielskich)


Grupa dla osób pochodzących z rodzin uzależnionych DDA i Grupa dla współuzależnionych (Partnerek,Partnerów  i Rodziców osób uzależnionych) mają podobny charakter. Są to długoterminowe terapie grupowe realizowane na procesie.

Przed rozpoczęciem zajęć grupowych odbywają się jedno lub dwa indywidualne spotkania - konsultacje z terapeutami prowadzącymi zajęcia grupowe. Celem konsultacji jest diagnoza problemu, orientacja w indywidualnej historii zgłaszającej się osoby, rozpoznanie jej oczekiwań. Pacjenci mają szansę zredukować niepokój wobec grupy, zorientować się w jej charakterystyce, regułach, zasadach funkcjonowania.


1. Grupa Terapeutyczna DDA – osoby wychowane w rodzinach alkoholowych

 • Uwolnienie się od mechanizmów funkcjonowania w destrukcyjnej rodzinie na rzecz teraźniejszych bardziej adekwatnych sposobów życia
 • Rozumienie przyczyn własnych niepowodzeń w obecnym dorosłym życiu
 • Wgląd w specyfikę relacji, zwłaszcza bliskich, nawiązywanych przez osoby z syndromem DDA
 • Świadomość szkodliwości systemu rodzinnego w jakim dorastały te osoby
 • Odzyskiwanie kontaktu z samym sobą, „odmrażanie” emocji i potrzeb
 • Nabywanie umiejętności budowanie bliskich związków
 • Umiejętność stawiania zdrowych granic
 • Stosowanie adekwatnych mechanizmów redukowania lęku i zapewnianie sobie poczucia bezpieczeństwa
 • Uwalnianie się z poczucia winy i wstydu
 • Realna separacja od rodziców, (odzyskiwanie niezależnej decyzyjności we własnym, dorosłym życiu).

2.Grupa Terapeutyczna dla osób współuzależnionych (Partnerek i Partnerów osób uzależnionych)
Do programu mogą przystąpić osoby u których zdiagnozowano współuzależnienie. Postawienie diagnozy może wymagać do trzech spotkań po ewentualnych konsultacjach lekarza specjalisty. Do programu zgłaszać się mogą osoby, których współmałżonkowie lub partnerzy poddali się terapii uzależnienia od alkoholu lub też osoby szukające wsparcia, obcujące codziennie z czynnym alkoholikiem.
Podstawowym celem terapii osób ze współuzależnieniem jest pomoc w wyrwaniu się z poczucia bezsilności i bezradności wobec problemu współuzależnienia i zdobycie wiedzy na temat możliwości  realizacji własnych celów życiowych.

Metody pracy: wywiad, diagnoza terapeutyczna i lekarska, psychoedukacja, mikrowykłady, grupy pracy, indywidualne i grupowe sesje psychoterapeutyczne, relaksacja.

 • Orientacja w szkodliwości własnego współuzależnienia
 • Nabywanie zgody na brak wpływu w obszarze uzależnienia partnera, partnerki
 • Orientacja w swoich realnych obszarach mocy i wpływu
 • Świadomość odpowiedzialności za krzywdę dzieci i umiejętność ich ochrony
 • Odczarowywanie iluzji na rzecz trudnej prawdy o rzeczywistości
 • Porządkowanie podstawowych znaczeń słów: bezpieczeństwo, miłość, rodzina, małżeństwo…
 • Odzyskiwanie poczucia własnej wartości
 • Korzystanie ze wsparcia grupy, wyjście z izolacji, szukanie pomocy na zewnątrz
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami (lęk, złość, smutek)
 • Oswajanie nieznanej przyszłości - „zmiana rodzi lęk przed nieznanym, znane jest       
 •   pozornie bezpiecznym koszmarem”
 • Orientacja w szkodliwych mechanizmach budowania i trwania w relacjach mimo krzywd w nich doznawanych.