Kontakt

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Tel.: 536 426 436
ul. Piaski 8, 62-020 Swarzędz

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Tel.: 537-235-352
ul. Spacerowa 4, 62-020 Zalasewo

Oddział Dzienny Terapeutyczny dla Młodych Dorosłych
Tel.: 536 426 436
ul. Piaski 8, 62-020 Swarzędz

Poradnia Leczenia Uzależnień
Tel.: 536 426 436
ul. Piaski 8, 62-020 Swarzędz

Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień od Alkoholu
Tel.: 536 426 436
ul. Piaski 8, 62-020 Swarzędz
Dyżur telefoniczny ŚCZP (w dni wolne od pracy)
Tel: 536-445-218 lub 537-591-115

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Psychoedukacji sp.zo.o. , adres: Tyrwacka 13, 61-615 Poznań tel: 512 46 30 38
W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: poradnia@ipsis.pl
Pani/a dane będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, także na odległość (tzw. telemedycyna) oraz w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie przepisów z przepisami ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
W zakresie informacji związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udzielenia świadczenia. Ich niepodanie może uniemożliwić realizację świadczenia.
Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym w sytuacji konieczności nadania listu. 2
Pani/a dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez czas realizacji świadczeń, a następnie zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
3.Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).